Svitlana Kheda's Interview For Yurydychna Gazeta (In Ukrainian).

 
FREE EXCERPT

Справжню користь компанії приносять ті люди, які працюють безкоштовно

Можливість безкоштовного стажування призводить до мотивації досвідом

Письмовий трудовий договір є дієвим засобом для встановлення більш збалансованих правовідносин між працівником і роботодавцем порівняно з чинним трудовим законодавством. Захист працівника - це не лише пережитки Радянського Союзу; європейське законодавство теж спрямоване на такий захист. Ми йдемо до Європи, і якщо в нас буде новий Трудовий кодекс, в Україні все відбуватиметься в рамках європейського законодавства. Проблема в тому, що наші роботодавці не бажають витрачати ресурси на належне оформлення трудових відносин.

Про ці та інші тенденції трудового права в Україні, а також про медіацію трудових спорів, третейське судочинство та антикорупційне законодавство 1/2Юридичній газеті[c] розповіла радник, голова практики трудового права, керівник напрямків захисту персональних даних та антикорупційного законодавства ЮФ Saenko Kharenko Світлана Хєда.

Бесіду вела Катерина Бутовченко 1/2Юридична газета[c].

Пані Світлано, Ви входите до трій- ки кращих юристів у сфері трудово- го права. На Вашу думку, чи справді Закон України 1/2Про зайнятість насе- лення[c], який набрав чинності на по- чатку цього року, лише ускладнив про- цес улаштування на роботу пересічних громадян?

Незважаючи на певні недоліки, які властиві будь-якому нормативно- правовому акту, новий Закон Укра- їни 1/2Про занятість населення[c] мене тішить. Якщо в цьому Законі є при- наймні щось одне, що може подобати- ся, то це вже свідчить про те, що його прийняли недарма. Цей Закон дозво- ляє молоді одержати перший досвід ро- боти, оскільки передбачає можливість безкоштовного стажування. Мої коле- ги скептично ставляться до самої ідеї безкоштовного стажування, оскільки вважають, що за таких умов стажери не будуть мотивовані. Однак мій до- свід свідчить про те, що справжню ко- ристь компанії приносять саме ті люди, які починають свою кар'єру з того, що працюють безкоштовно. До прийнят- тя Закону, можливо, деякі компанії і хотіли використовувати працю ста- жерів безоплатно, однак законодав- ство цього не дозволяло - стажерам не тільки необхідно було щось платити; їх було складно оформлювати. Тепер законодавство - завдяки зазначеному документу - започаткувало правове ре- гулювання у цій сфері, і стажери пе- ребувають у певному правовому полі.

Можливість безкоштовного стажу- вання призводить до того, що людей, які закінчують університет або ще на- вчаються, можна мотивувати самим досвідом, котрий потім допоможе їм працевлаштуватися. Як Ви знаєте, я працювала у Сполучених Штатах Аме- рики, у Вашингтоні, в Інституті Міжна- родного Права, де існує практика залу- чення найліпших випускників кращих університетів світу для безкоштовного стажування, тож я на власні очі бачи- ла, що ця модель працює. Люди моти- вувалися ідеєю і тим, які цілі були пе- ред Інститутом. Вони вважали за честь працювати там безкоштовно. Продук- тивність роботи більшості з цих ста- жерів була не гіршою, ніж у працівни- ків, які одержували зарплату.

Але проблеми надмірного захис- ту працівника в Україні Закон, тим не менш, не вирішує?

Узагалі було би дуже добре, якби в Україні широко застосовувалася прак- тика укладення письмових трудових договорів, оскільки письмовий тру- довий договір є дієвим засобом для встановлення більш збалансованих правовідносин між працівником і пра- цедавцем порівняно з чинним трудо- вим законодавством. Насправді захист працівника - це не лише пережитки Радянського Союзу; європейське за- конодавство теж спрямоване на та- кий захист. Ми - не Сполучені Штати. Ми йдемо до Європи, і якщо в нас буде новий Трудовий кодекс - я вже кажу не 1/2коли[c], а 1/2якщо[c], оскільки з року в рік ми чекаємо на нього, а його все немає, - я не думаю, що в нас суттєво постраждають працівники, оскільки в Україні все відбуватиметься в рамках європейського законодавства. Суттє- вих проблем для роботодавця я теж не бачу, оскільки навіть чинне трудове за- конодавство дає простір для маневрів.

Проблема в тому, що наші праце- давці не хочуть витрачати ресурси на належне оформлення трудових відно- син. Вони забувають про те, що як по- чнеш, так і завершиш. Це так само, як з укладенням шлюбу без шлюбного контракту, - принаймні в 50% випад- ків виникають майнові спори. Тому ми окреслюємо клієнтам перспекти- ву, і клієнти замислюються, дають нам на перевірку та фінальну вичитку до- кументи, які готують їхні внутрішні юристи. Але буває й так, що навіть вну- трішні юристи не розуміють, навіщо морочити голову і яка різниця: потім в суді якось усе вирішиться. Особливо, якщо це відбувається не в Києві, а в ре- гіонах. Проблема в тому, що працеда- вець не хоче зробити свою 1/2домаш- ню роботу[c] і використати ті засоби, які законодавство надає для охорони його власних прав та законних інтер- есів. Ніхто не заважає, наприклад, пе- редбачити медіаційне застереження у трудовому договорі. Ми почали про- понувати клієнтам ці застереження - поки що жоден не відмовився. Більше того, коли розривалися трудові відно- сини і був спір, працівники, яких звіль- няли, питали про медіацію, і коли їм пояснювали, що це, вони погоджува- лися на таку процедуру. Отже, осно- вна проблема, на мою думку, у тому, що якість послуг на ринку в сфері тру- дового права, на жаль, не надто ви- сока. Тому всі говорять про величез- ні проблеми в цій сфері. Проте якщо сумлінно працювати та використову- вати всі можливості, надані чинним законодавством, уже на етапі виник- нення трудових відносин багатьох про- блем можна уникнути.

У США...

To continue reading

FREE SIGN UP